Akademie věd ČR - Akademie věd ČR

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


stonozka.png

Vzdělávací program

 

A/      Hlavní cíle předškolního vzdělávání
 
            I.          Rozvíjení dětí a jejich schopnosti učení
 • Podpora tělesného rozvoje a zdraví dítěte
 • Osobní spokojenost a pohoda
 • Zájem poznávat nové
 • Rozvíjet schopnosti přemýšlet
 
            II.        Osvojení základu hodnot
 • Rozšiřovat komunikační dovednosti
 • Spolupracovat s ostatními
 • Připravovat se na život ve společnosti
 • Soucítit
 • Mít individuální svobodu
 
            III.       Získání osobní samostatnosti
 • Rozvíjet poznávání sama sebe
 • Vlastní zájmy
 • Dosáhnout u dítěte poznání, že může svou životní situaci samo ovlivňovat
 
 
 B/     Hlavní oblasti vzdělávání
 
            I.         Dítě a jeho tělo (oblast biologická)
            II.        Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)
            III.       Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)
            IV.       Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní)
            V.        Dítě a svět (oblast enviromentální)
 
 
C/      Školní program
 
            Hlavní cíle:
                        a)   neustále zlepšování tělesné, zdravotní a pohybové zdatnosti. Podpora růstu a svalového vývoje dítěte,
                        b)   vést dítě k poznávání hodnoty vztahů k rodině a kamarádům,
                        c)   rozvoj citu dítěte působením krás přírody a vztahu ke zvířátkům,
                        d)   dozvědět se o existenci dopravních značek,
                        e)   získávání poznatků o světě lidí, kultur a přírody,
                        f)    využívání informací z encyklopedických knih,
                        g)   rozvíjení poznatků o hodnotách přátelství a o chování kamarádů k sobě navzájem,
                        h)   posilování vztahu k přírodě,
                        ch) pověřování dětí samostatnými úkoly,
                        i)   umožňování seberealizace v plnění zadaných úkolů.